สัมปทานดาวเทียมไทยคม

03/03/2021
catsatcom

สัญญาดำเนินการ ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) ทำขึ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2534 ระหว่าง กระทรวงคมนาคม และ บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ระยะเวลาสัญญา 30 ปี การดำเนินการตามสัญญาเป็นแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) คือเอกชนก่อสร้าง แล้วส่งมอบให้รัฐ และรัฐมอบให้เอกชนไปดำเนินการ โดยปัจจุบัน บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และ อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล สัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ปัจจุบันได้โอนย้ายไปอยู่ภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานคณะmกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นผู้มีหน้าที่บริหารสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (Filing) และย่านความถี่ใช้งาน ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันสิทธิการเข้าใช้วงจรโคจรดาวเทียมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของสิทธิ์ ประกอบด้วยตำแหน่งวงจรโคจรต่างๆ ดังนี้ 

ตำแหน่ง 50.5 องศาตะวันออก (ยังไม่มีการส่งดาวเทียม) 

ตำแหน่ง 51 องศาตะวันออก (ยังไม่มีการส่งดาวเทียม) 

ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก (ไทยคม 6 และ 8) 

ตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก (ไทยคม 4) 

ตำแหน่ง 120 องศาตะวันออก (ไทยคม 7) 

ตำแหน่ง 126 องศาตะวันออก (ยังไม่มีการส่งดาวเทียม) 

ตำแหน่ง 142 องศาตะวันออก (ยังไม่มีการส่งดาวเทียม)

แม้ว่าสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) จะสิ้นสุดลงใน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 ก็ตาม แต่ประเทศไทยยังคงมีความจำเป็นจะต้องใช้  ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ทางทะเลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ระบบสื่อสารผ่าน ดาวเทียมยังช่วยสนับสนุนและเติมเต็มโครงข่ายภาคพื้นดินต่างๆ เช่น โครงข่าย 5G โครงข่าย ioT เป็นต้น ซึ่งจะทำให้สามารถขยายขอบเขตบริการไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่อีกด้วย 

ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้มี การใช้งาน ดาวเทียมไทยคม 4 (iPSTAR) สำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมในพื้นที่ห่างไกล ดาวเทียมไทยคม 6 สำหรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และ ดาวเทียมไทยคม 7 สำหรับให้บริการ Globesat รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ภายใต้บริการของ CAT Satcom 

Comments are closed.